Thực hiện chỉ đạo của PGD &ĐT SaPa. Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức thực hiện các công việc tới toàn bộ CB, GV, NV trong nhà trường thông qua trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid19.

Nhà trường đã tổ chức cho toàn thể GVCN tổ chức dạy học trực tuyến đến học sinh thông qua phần mềm Zoom.

Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường

GV và học sinh học tiếng anh

GV và học sinh học tiếng anh

Họp Giaos viên

Họp Giaos viên